Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

55,000,000đ

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

3 năm trước

55,000,000đ

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

3 năm trước

15,000,000đ
15,000,000đ

: 80

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

3 năm trước

6,000,000đ

: 28

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

3 năm trước

6,000,000đ

: 28

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

3 năm trước

7,000,000đ

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

3 năm trước

7,000,000đ

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

3 năm trước

130,000,000đ
130,000,000đ

: 700

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

3 năm trước

4,000,000đ
4,000,000đ

: 22

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

3 năm trước

4,000,000đ
4,000,000đ

: 22

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

3 năm trước

4,500,000đ

: 15

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

3 năm trước

4,500,000đ

: 15

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

3 năm trước

450,000,000đ
450,000,000đ

: 1200

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

3 năm trước