Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

6,500,000đ
6,500,000đ

: 26

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

79,000,000đ

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

79,000,000đ

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

5,500,000đ

: 25

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

5,500,000đ

: 25

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

7,500,000đ
7,500,000đ

: 35

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

3,000,000đ

: 25

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

3,000,000đ

: 25

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

7,000,000đ
7,000,000đ

: 40

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

80,000,000đ
80,000,000đ

: 72

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

8,000,000đ

: 25

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

8,000,000đ

: 25

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

7,000,000đ

: 30

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

7,000,000đ

: 30

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước