Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

5,300,000đ
5,300,000đ

: 30

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

3,700,000đ

: 17

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

3,700,000đ

: 17

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

5,000,000đ

: 35

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

5,000,000đ

: 35

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

8,000,000đ

: 35

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

8,000,000đ

: 35

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

10,500,000đ

: 50

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

10,500,000đ

: 50

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

4,500,000đ

: 25

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

4,500,000đ

: 25

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

6,500,000đ

Giường: 1Bồn tắm: 1: 30

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

6,500,000đ

Giường: 1Bồn tắm: 1: 30

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

9,000,000đ

Giường: 1Bồn tắm: 1: 30

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước

9,000,000đ

Giường: 1Bồn tắm: 1: 30

Cho thuê Căn hộ dịch vụ

4 tháng trước