Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

0

Cho thuê Đất kho, xưởng

3 năm trước

70,000đ

: 4000

Cho thuê Đất kho, xưởng

3 năm trước

70,000đ

: 4000

Cho thuê Đất kho, xưởng

3 năm trước

70,000đ
70,000đ

: 1200

Cho thuê Đất kho, xưởng

3 năm trước

1,000,000đ

Cho thuê Đất kho, xưởng

3 năm trước

1,000,000đ

Cho thuê Đất kho, xưởng

3 năm trước

360,000,000đ

: 9000

Cho thuê Đất kho, xưởng

3 năm trước

360,000,000đ

: 9000

Cho thuê Đất kho, xưởng

3 năm trước

18,000,000đ

: 250

Cho thuê Đất kho, xưởng

3 năm trước

18,000,000đ

: 250

Cho thuê Đất kho, xưởng

3 năm trước

9,000,000đ

: 390

Cho thuê Đất kho, xưởng

3 năm trước

9,000,000đ

: 390

Cho thuê Đất kho, xưởng

3 năm trước

23,000,000đ
23,000,000đ

: 350

Cho thuê Đất kho, xưởng

3 năm trước

286,000,000đ

: 13000

Cho thuê Đất kho, xưởng

3 năm trước

286,000,000đ

: 13000

Cho thuê Đất kho, xưởng

3 năm trước