Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

10,000,000đ

: 50

Cho thuê Officetel

3 năm trước

10,000,000đ

: 50

Cho thuê Officetel

3 năm trước

30,000,000đ
30,000,000đ

: 125

Cho thuê Officetel

3 năm trước

0

: 160

Cho thuê Officetel

3 năm trước

: 160

Cho thuê Officetel

3 năm trước

3 năm trước

30,000,000đ
30,000,000đ

: 180

Cho thuê Officetel

3 năm trước

12,000,000đ
12,000,000đ

: 90

Cho thuê Officetel

3 năm trước

100,000đ

: 40

Cho thuê Officetel

3 năm trước

100,000đ

: 40

Cho thuê Officetel

3 năm trước

6,000,000đ

: 40

Cho thuê Officetel

3 năm trước

6,000,000đ

: 40

Cho thuê Officetel

3 năm trước