Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

119,000,000,000đ

: 10880

Mua bán Đất kho, xưởng

4 tháng trước

119,000,000,000đ

: 10880

Mua bán Đất kho, xưởng

4 tháng trước

60,000,000,000đ
60,000,000,000đ

: 5000

Mua bán Đất kho, xưởng

4 tháng trước

25,000,000,000đ
25,000,000,000đ

: 9100

Mua bán Đất kho, xưởng

4 tháng trước

25,000,000,000đ
25,000,000,000đ

: 9100

Mua bán Đất kho, xưởng

4 tháng trước

35,000,000,000đ
35,000,000,000đ

: 1900

Mua bán Đất kho, xưởng

4 tháng trước

3,950,000,000đ

: 600

Mua bán Đất kho, xưởng

4 tháng trước

3,950,000,000đ

: 600

Mua bán Đất kho, xưởng

4 tháng trước

3,950,000,000đ

: 600

Mua bán Đất kho, xưởng

4 tháng trước

3,950,000,000đ

: 600

Mua bán Đất kho, xưởng

4 tháng trước

3,950,000,000đ

: 600

Mua bán Đất kho, xưởng

4 tháng trước

3,950,000,000đ

: 600

Mua bán Đất kho, xưởng

4 tháng trước

0

: 4500

Mua bán Đất kho, xưởng

4 tháng trước

: 4500

Mua bán Đất kho, xưởng

4 tháng trước