Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

12,000,000đ
12,000,000đ

: 32

Cho thuê Officetel

4 tháng trước

17,850,000đ
17,850,000đ

: 70

Cho thuê Officetel

4 tháng trước

25,000,000đ
25,000,000đ

: 170

Cho thuê Officetel

4 tháng trước

45,000,000đ

Cho thuê Officetel

4 tháng trước

45,000,000đ

Cho thuê Officetel

4 tháng trước

5,500,000đ

: 336

Cho thuê Officetel

4 tháng trước

5,500,000đ

: 336

Cho thuê Officetel

4 tháng trước

10,000,000đ

: 120

Cho thuê Officetel

4 tháng trước

10,000,000đ

: 120

Cho thuê Officetel

4 tháng trước

23,000,000đ
23,000,000đ

: 78

Cho thuê Officetel

4 tháng trước

629,000,000đ
629,000,000đ

: 802

Cho thuê Officetel

4 tháng trước

47,000,000đ
47,000,000đ

: 120

Cho thuê Officetel

4 tháng trước