Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

47,000,000đ
47,000,000đ

: 120

Cho thuê Officetel

4 tháng trước

42,000,000đ
42,000,000đ

: 160

Cho thuê Officetel

4 tháng trước

8,000,000đ
8,000,000đ

: 60

Cho thuê Officetel

4 tháng trước

20,000,000đ

: 140

Cho thuê Officetel

4 tháng trước

20,000,000đ

: 140

Cho thuê Officetel

4 tháng trước

15,000,000đ
15,000,000đ

: 140

Cho thuê Officetel

4 tháng trước

8,000,000đ
8,000,000đ

: 50

Cho thuê Officetel

4 tháng trước

19,000,000đ
19,000,000đ

: 90

Cho thuê Officetel

4 tháng trước

2,000,000đ
2,000,000đ

Cho thuê Officetel

4 tháng trước

5,000,000đ

: 30

Cho thuê Officetel

4 tháng trước

5,000,000đ

: 30

Cho thuê Officetel

4 tháng trước