Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

6,000,000đ
6,000,000đ

: 31

Phòng trọ

4 tháng trước

2,800,000đ

: 20

Phòng trọ

4 tháng trước

2,800,000đ

: 20

Phòng trọ

4 tháng trước

3,000,000đ

: 15

Phòng trọ

4 tháng trước

3,000,000đ

: 15

Phòng trọ

4 tháng trước

5,500,000đ

4 tháng trước

4 tháng trước

3,500,000đ

: 18

Phòng trọ

4 tháng trước

3,500,000đ

: 18

Phòng trọ

4 tháng trước

3,500,000đ
3,500,000đ

: 30

Phòng trọ

4 tháng trước

4,000,000đ
4,000,000đ

: 25

Phòng trọ

4 tháng trước

2,500,000đ
2,500,000đ

: 40

Phòng trọ

4 tháng trước