Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

3,500,000đ
3,500,000đ

: 18

Phòng trọ

5 tháng trước

2,200,000đ

5 tháng trước

2,700,000đ

: 20

Phòng trọ

6 tháng trước

2,700,000đ

: 20

Phòng trọ

6 tháng trước

2,700,000đ

: 20

Phòng trọ

6 tháng trước

2,700,000đ

: 20

Phòng trọ

6 tháng trước

3,200,000đ
phòng trọ

7 tháng trước