Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

2,500,000đ
2,500,000đ

Phòng trọ

4 tháng trước

3,000,000đ
3,000,000đ

: 20

Phòng trọ

4 tháng trước

1,500,000đ
1,500,000đ

: 90

Phòng trọ

4 tháng trước

2,000,000đ

4 tháng trước

5,000,000đ
5,000,000đ

: 20

Phòng trọ

4 tháng trước

4,000,000đ
4,000,000đ

: 30

Phòng trọ

4 tháng trước

4 tháng trước

4,800,000đ
4,800,000đ

: 15

Phòng trọ

4 tháng trước

4,700,000đ

4 tháng trước