Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

1,000,000,000đ

: 95

Mua bán Shophouse

3 năm trước

1,000,000,000đ

: 95

Mua bán Shophouse

3 năm trước

170,000,000đ

: 120

Mua bán Shophouse

3 năm trước

170,000,000đ

: 120

Mua bán Shophouse

3 năm trước

80,000,000đ

: 68

Mua bán Shophouse

3 năm trước

80,000,000đ

: 68

Mua bán Shophouse

3 năm trước

1,500,000,000đ
1,500,000,000đ

: 80

Mua bán Shophouse

3 năm trước

2,800,000,000đ
2,800,000,000đ

: 80

Mua bán Shophouse

3 năm trước

180,000,000đ
180,000,000đ

: 28

Mua bán Shophouse

3 năm trước

9,000,000đ

: 70

Mua bán Shophouse

3 năm trước

9,000,000đ

: 70

Mua bán Shophouse

3 năm trước

11,000,000,000đ

: 75

Mua bán Shophouse

3 năm trước

11,000,000,000đ

: 75

Mua bán Shophouse

3 năm trước